CredoMeter

CredoMeter là công cụ giúp bạn nhận ra hiệu suất kinh doanh từ vị trí hiện tại đến vị trí mà bạn muốn đạt được. Chỉ sử dụng 3 dữ liệu đầu vào, chúng tôi chỉ cho bạn phương pháp đánh giá rủi ro hiện tại của bạn như thế nào và bạn có thể làm gì để cải thiện nó.

Chấm điểm doanh nghiệp của tôi

Hãy đánh giá điểm doanh nghiệp của bạn

Được xây dựng bởi các nhà khoa học dữ liệu (data scientist) của chúng tôi tại CredoLab, CredoMeter giúp đánh giá hiệu suất đánh giá của doanh nghiệp của bạn theo 3 bước đơn giản:

  1. Chọn Hệ số Ginihiện tại của doanh nghiệp, hệ số này là mức thang đo kiểm tra độ chính xác của các phương pháp chấm điểm tín dụng hiện tại;
  2. ChọnTỷ lệ phê duyệt, tỷ lệ phần trăm đơn xin vay được phê duyệt trong tổng số đơn xin vay nhận được; và
  3. Chọn  Tỷ lệ nợ xấu, hoặc Tỷ suất nợ quá hạn, tỷ lệ phần trăm những người không trả nợ đúng kỳ hạn so với các hồ sơ được phê duyệt.

Gini

Tỷ lệ chấp thuận (%)

Tỷ lệ nợ xấu (%)