Scoreme

scoreme là một cách tiếp cận khách hàng chủ động - trên thực tế, họ là người đến với bạn. Ứng dụng cung cấp cho người dùng điểm tín dụng kỹ thuật số để xác định những khách hàng xứng đáng nhất và cung cấp cho họ đường link dẫn đến sản phẩm phù hợp nhất với họ.

Tìm hiểu thêm

Hãy để khách hàng tiềm năng

đến với bạn.

Đặt mục tiêu và thu hút khách hàng tiềm năng phù hợp

Đưa đúng loại tín dụng đến đúng người dùng dựa trên phân tích tín dụng có tính dự đoán cao.

Chấm điểm kỹ thuật số tùy chỉnh

Giải pháp chấm điểm kỹ thuật số dễ dàng, được dán nhãn trắng phù hợp với mục tiêu kinh doanh, thị trường và ngành công nghiệp của bạn.

Phát trực tiếp ngay lập tức

Một công cụ plug-and-play đơn giản giúp bạn bắt đầu ngay để bạn có thể bắt đầu nhận được khách hàng tiềm năng chất lượng cao ngay lập tức.

Đặt bản giới thiệu

Khám phá thêm