Người ủng hộ thay đổi

Chênh lệch về cách tiếp cận tài chính có thể gây ra trở ngại cho những người không tiếp cận các dịch vụ ngân hàng truyền thống. Chúng tôi mong muốn giúp tất cả mọi người ngang bằng về tài chính, trao quyền cho các cá nhân và tạo bước đệm để họ cải thiện đời sống.