ePrivacy và GPDR Cookie Sự đồng ý của Cookie Đồng ý

Dmytro Kurov

7 năm kinh nghiệm về khoa học dữ liệu được áp dụng cho quản lý rủi ro trong Tài chính tiêu dùng, bao gồm Platinum Bank và Zoral Labs.