ePrivacy và GPDR Cookie Sự đồng ý của Cookie Đồng ý

Vitalii Kora

10 năm kinh nghiệm quản lý dự án Phát triển Phần mềm và CNTT, bao gồm Global Logic, Interlink và Galen.